GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVID-19 Önleme, Tanıma ve Ev Yönetimi Öz Yeterlilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bu çalışma ile; COVID-19 önleme, tanıma ve ev yönetimi öz yeterlilik ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Metodolojik tipte yürütülen araştırmanın verileri, Haziran-Ağustos 2021 tarihleri arasında çevrimiçi anket yöntemi kullanılarak kartopu yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmada 216 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında birey tanıtım formu ve COVID-19 önleme, tanıma ve ev yönetimi öz yeterlilik ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin geçerliliğinin değerlendirilmesi amacıyla dil, içerik ve yordama geçerliliği yapılmıştır. Güvenirliliğin değerlendirilmesi için zamana karşı değişmezlik, cronbach alfa katsayısı ile madde toplam korelasyonu yapılmıştır. Ölçeğin cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı ölçek geneli için 0.90 hesaplanmış ve ölçeğin güvenilir olduğu bulunmuştur. Çalışmada ölçeğin kapsam geçerlilik indeksi için hesaplanan değer 0.92 olarak elde edilmiştir. Analiz sonucunda örneklem yeterliliği için ise Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi değerinin 0.868 olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin en düşük faktör yük değeri 0.457 en yüksek değeri ise 0.836 olarak saptanmıştır. Çalışma sonucunda ölçeğin Türk toplumunda kullanılabilecek, yüksek güvenilirlik ve geçerliliğe sahip uygulanabilir özellikte bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir.Keywords
COVID-19 , Öz Yeterlilik, Ölçek, Geçerlik, Güvenirlik

References

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri