GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YAŞLI BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE KIRILGANLIK DÜZEYLERİ

Bu çalışma, yaşlı bireylerin fiziksel aktivite ve kırılganlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte planlanan araştırma 4 Ekim 2021- 4 Aralık 2021 tarihleri arasında, 216 yaşlı birey ile tamamlandı. Veri toplama formu olarak “65 Yaş Üzeri Birey Tanıtıcı Bilgi Formu”. “Edmonton Kırılganlık Ölçeği” ve “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi” kullanıldı. Veriler yüz yüze görüşme ile toplandı. Veri analizi SPSS 25.0 paket programında yapıldı. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 değeri kabul edildi. Yaşlı bireylerin yaş ortalaması 71.56±6.10 yıl, %54.6’sı kadın, %72.2’si evli, %40.3’ü’ilkokul mezunu idi. Yaşlı bireylerin %42.1’inin kırılgan olmadığı, kırılganlık puan ortalamalarının 5.41±2.59 olduğu saptandı. Bireylerin Uluslararası Fiziksel Aktivite Anket Puan Ortalamasında %52.8’inin orta düzeyde fiziksel aktivite yaptığı, toplam fiziksel aktivite içinde en fazla yürüme aktivitesi yaptıkları tespit edildi. Ayrıca cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum ve kronik hastalığa sahip olma durumu ile kırılganlık arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Fiziksel aktivite düzeyi ve medeni durum, eğitim durumu ve aile fertleriyle yaşama durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi. Yaşlı bireylerin farklı düzeylerde olmak üzere kırılganlığa sahip olduğu ve orta seviyede fiziksel aktivite yaptıkları bulundu.Keywords
Geriatri, Fiziksel Aktivite, Kırılganlık, Yaşlı.

References

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri