GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TÜRKİYE’DE BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNDEKİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KAYGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Bu araştırma hemşirelik bölümü sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin meslek kaygısının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel modelde tasarlanmış ve anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bir vakıf üniversitesi hemşirelik bölümünde öğrenim gören 1. ve 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Tabakalı ve küme örnekleme sonucunda 153 öğrenci örnekleme dahil edilmiş olup, araştırmaya katılmayı kabul eden 125 öğrenci verileri değerlendirilmiştir. Araştırma verileri “Sosyo-demografik Soru Formu” ve “Durumluk Sürekli Kaygı Ölçeği” web tabanlı olarak tasarlanmış, örneklem grubuna tercih ettikleri sosyal medya aracılığı ile iletilmiştir. Bulgular: Elde edilen verilere göre 1.sınıf öğrencilerinin %38,7’si, 4.sınıf öğrencilerinin %57,1’i toplumun mesleğe saygısının ve algısı orta düzeyde, 1.sınıf öğrencilerinin %51,6’sı, 4. Sınıf öğrencilerinin %54’ü mesleğini sevmektedir. Öğrenciler çoğunlukla orta düzeyde kaygı yaşadıklarını, 1.sınıf öğrencileri en çok şiddet olayları ve mesleğin zorluklarından, son sınıf öğrencileri ise en çok mesleğin zorlukları ve atanamama ihtimallerinden dolayı kaygı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Durumluluk Sürekli Kaygı Ölçeği puanları incelendiğinde ise 1. sınıf öğrencilerinin kaygıları, 4. Sınıf öğrencilerinden daha yüksek olup anlamlı farklılık belirlenmiştir. Sonuç: Hemşirelik bölümü öğrencilerinin mesleki kaygıları yüksek düzeyde olup, mesleki eğitime yeni başlayan öğrencilerin mesleki kaygıları son sınıflara göre daha yüksek düzeydedir. ve eğitimcileri öğrencilerin mesleki kaygılarının ve sınıfa göre kaygı düzeyinin farkındalığı ile hemşirelik eğitim programlarının ve öğretme-öğrenme sürecinin mesleki kaygının azalmasına yardımcı olacak biçimde düzenlenmelidir.Keywords
Hemşirelik Öğrencisi, Anksiyete, Üniversite, EğitimReferences

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri