GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTA BİREYE YÖNELİK CİNSEL/ÜREME SAĞLIĞINI SORGULAMADAKİ ENGELLERİNİN BELİRLENMESİ

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin hasta bireye yönelik cinsel/üreme sağlığını sorgulamadaki engellerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metods: Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini, iki üniversitenin hemşirelik bölümünde okuyan toplam 637 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri dijital ortamda literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanan web tabanlı anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma tanıtıcı istatistiklerin yanı sıra bağımsız grupların karşılaştırılmasında ki kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %40.7’sinin 21-25 yaş aralığında, %27.9’unun 2. sınıfta, %69.4’ünün kadın olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %71.1’i cinsel/üreme sağlığı dersi almadığını, %87’si cinsel/üreme sağlığı danışmanlık bilgisinin yeterli olmadığını için eğitime ihtiyacı olduğunu ve %47.1’i utandığı için rahatlıkla soru soramadığını belirtmiştir. Cinsiyete göre cinselliği konuşabilmek için eğitime ihtiyaç hissetme, cinsel/üreme sağlığı konusunda yeterli bilgiye ve danışmanlığa sahip olup olmama, cinsel/üreme sağlığı konusunda hemşirelik girişimleri konusundaki bilgilerinin yeterliliği, sağlık kurumlarına başvuran bireylerin cinsel/üreme sağlığı ile ilgili sorunlarını değerlendirmede sorun yaşama durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05) Sonuç: Öğrenci hemşirelerin çoğunun cinsel sağlık dersi almadığı, cinsel danışmanlık konusunda yeterli bilgisinin olmadığı ve sağlık kurumuna başvuran bireylere rahatlıkla soru soramadıkları saptanmıştır. Hasta bireye yönelik cinsel/üreme sağlığını sorgulamadaki engelleri ele almak ve cinsel sağlık dersi ile öğrencilerin cinsel sağlık konusunda bilgi, beceri ve donanımlarının sağlanması önerilmektedir.Keywords
Cinsellik, cinsel sağlık, hemşirelik öğrencileri.References

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri