GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Algılarının ve İzolasyon Önlemlerine Uyumlarının Sağlık İnanç Modeli Kapsamında Değerlendirilmesi
(EVALUATION OF COVID-19 PERCEPTIONS AND COMPLIANCE WITH ISOLATION PRECAUTIONS OF HEALTH PROFESSIONALS WITHIN SCOPE OF HEALTH BELIEF MODEL )

Author : Yasemin Ateşeyan  Zeynep GÜNGÖRMÜŞ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 7
Page : 148-162
Cite : Yasemin Ateşeyan Zeynep GÜNGÖRMÜŞ, (2022). Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Algılarının ve İzolasyon Önlemlerine Uyumlarının Sağlık İnanç Modeli Kapsamında Değerlendirilmesi. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 7, p. 148-162. Doi: .
    


Summary

Bu çalışma, Sağlık İnanç Modeli kapsamında sağlık çalışanlarının COVID-19 algılarını ve izolasyon önlemlerine uyumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipteki bu araştırmanın evrenini 10 Mayıs-30 Mayıs 2020 tarihleri ??arasında Türkiye'de bir üniversite hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerden oluşan 1500 sağlık profesyoneli, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 309 sağlık profesyoneli oluşturmuştur. Veri toplamada araştırmacılar tarafından hazırlanan tanımlayıcı özellikler formu, Sağlık İnanç Modeli kapsamında hazırlanan COVID-19 Algı Anketi ve İzolasyon Önlemlerine Uyum ölçeği kullanılmıştır. Algılanan duyarlılık, algılanan şiddet, algılanan faydalar, algılanan sağlık motivasyonu, algılanan öz-yeterlik, eylem ipuçları ve COVID-19 Algı Anketi toplam puan ortalamalarının ortalamanın üzerinde olduğu bulundu. Algılanan engeller ortalama puanı ise ortalamanın altında bulunmuştur. Hemşirelerin algılanan duyarlılık, algılanan ciddiyet ve harekete geçme ipuçları ortalama puanları, hekimlerin puanlarından anlamlı derecede yüksekti. Sağlık çalışanlarının izolasyona uyumları da ortalamanın üzerinde olup, hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyum puan ortalamaları hekimlere göre anlamlı derecede yüksektir. Sağlık İnanç Modeli'ne dayalı olarak artan COVID-19 salgını algısı, sağlık çalışanlarının izolasyona uyumunu olumlu yönde etkilemektedir. Sağlık çalışanlarının COVID-19 salgınına yönelik algılarını ve izolasyon önlemlerine uyumlarını artıracak belirli stratejilerin geliştirilmesi önerilebilir.Keywords
COVID -19, SARS CoV-2, Sağlık Profesyoneli, Sağlık İnanç Modeli, Hemşirelik

Abstract

This study was carried out to evaluate health professionals' perceptions of COVID-19 and their compliance with isolation precautions within the scope of the Health Belief Model. The population of this cross-sectional study consisted of 1500 health professionals comprising physicians and nurses who work in a university hospital in Turkey between 10 May and 30 May 2020, while its sample consisted of 309 health professionals accepting to participate in the study. In the data collection, descriptive characteristics form which was prepared by the researchers, the COVID-19 Perception Questionnaire prepared within the scope of the Health Belief Model, and the Isolation Precautions Compliance Scale were used. The mean scores of perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived health-motivation, perceived self-efficacy, cues to action, and the total mean score of the COVID-19 Perception Questionnaire were found to be above the average. Whereas, the perceived barriers mean score was found to be below the average. Perceived susceptibility, perceived severity, and cues to action mean scores of the nurses were significantly higher than those of the physicians. The compliance of health professionals with isolation was also above the average, and nurses' mean score of compliance with the isolation precautions is significantly higher than those of physicians. The increased perception of the COVID-19 epidemic based on the Health Belief Model positively affects the compliance of health professionals to isolation. The development of certain strategies be recommended that increase health professionals’ perception of the COVID-19 outbreak and their compliance with the isolation precautions.Keywords
COVID -19, SARS CoV-2, Health professional, Health Belief Model, Nursing

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    ARALIK SAYISI İÇİN SINIRLI SAYIDA MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri