GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEMŞİRELERDE ZİHİNSEL İŞ YÜKÜ İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL WORKLOAD AND WORK PERFORMANCE IN NURSES )

Author : Hasan SEVİNİK  Neslihan LÖK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 37-44
Cite : Hasan SEVİNİK Neslihan LÖK, (2022). HEMŞİRELERDE ZİHİNSEL İŞ YÜKÜ İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, p. 37-44. Doi: .
    


Summary

Bu çalışma hemşirelerde zihinsel iş yükü ile iş performansı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Çalışma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türdedir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de hemşire unvanı ile çalışan 405 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Zihinsel İş yükü Ölçeği ve İş Performansı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Ekim 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında kartopu örnekleme yöntemi ile sosyal medya aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı analizler için sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma; ilişki arayıcı analizlerde Pearson korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda hemşirelerin zihinsel iş yükleri ve iş performansı düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca, zihinsel iş yükü ölçeği toplam puanı ile iş performansı ölçeği toplam puanı arasında pozitif ve zayıf düzeyde bir ilişki olduğu; zihinsel iş yükünün iş performansı üzerinde % 12 etkili olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin iş yükünü artıran ve performansı azaltan faktörlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.Keywords
Hemşire, İş performansı, Zihinsel iş yükü

Abstract

This study was designed to determine the relationship between mental workload and and work performance in nurses. The sample population consisted of 405 nurses that working in Turkey. Personal Information Form, Mental Workload Scale and Job Performance Scale were used in data collection. The data were collected via social media between October 2021 and December 2021 with the snowball sampling. In the descriptive analysis number, percentage, mean and standart deviation; in the correlation analysis pearson correlation and simple linear regression were used. According to results, the mental workload and work performance levels of the nurses were high. In addition, there was a positive and weak correlation between the mental workload and the work performance. It was determined that mental workload effected work performance as %12. It is thought that it is necessary to carry out studies to determine the factors that increase the mental workload and decrease the work performance of nurses.Keywords
Mental workload, Nurse, Work performance

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri