GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Davranışları ve Bunu Etkileyen Faktörler
(Healthy Living Behaviors of University Students and Factors Affecting It )

Author : Betül KAPLAN  Neriman AYDIN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 82-87
Cite : Betül KAPLAN Neriman AYDIN, (2022). Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Davranışları ve Bunu Etkileyen Faktörler. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, p. 82-87. Doi: .
    


Summary

Üniversite döneminin içerisinde yer alan gençlik dönemi, çocukluktan çıkan bireye bir karakter kazandırarak onu yetişkinliğe ulaşmasını sağlayan, davranışlarının net olarak oturmadığı bir ara dönemdir. Bu geçiş döneminde gencin toplumla olan iletişimi, psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik durumu, eğitim süresince kaldığı yer gençler için çok önemli olup kişiliğinin şekillenmesinde büyük bir rol oynamaktadır.Bu araştırma, öğrencilerin sağlıklı yaşam davranışları ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  Çalışma tanımlayıcı türde bir araştırma olup çalışmanın evrenini Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2013-2014 akademik yılında öğrenim gören öğrenciler (1597) ,örneklemi ise çalışmaya katılım sağlayan 640 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Gençlikte Riskli Davranışlar Araştırması (Youth Risk Behavior Survey)”ında kullanılan soru formu (Sosyo-Demografik (25 adet soru), Riskli sağlık davranışları (59 adet soru), Sağlık hizmeti kullanımı (6 adet soru) kullanıldı).Veriler; frekans dağılımları ve ki-kare testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %52.8’i kadın ve % 47.2’si erkektir. Öğrencilerin %41.2’si eğitimleri süresince ailelerinin yanında ikamet ederken, tek başına evde kalan öğrencilerin oranı %10.4’tür. Genel sağlık durumlarını iyi olarak değerlendiren öğrencilerin oranı %44.3’tür. Sonuç: Çalışmamızda sonuç olarak öğrencilerin sağlıklı yaşam konusunda farkındalıklarının arttırılması ve ileriki yaşam dönemlerinde daha sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için ders müfredatlarına sağlıklı yaşam derslerinin eklenmesi ve bu konuda kurs ve seminerlerin düzenlenmesi önerilebilir.Keywords
Sağlıklı Yaşam Davranışları, Üniversite Gençliği, Riskli Sağlık Davranışları

Abstract

 The youth period, which is included in the university period, is an interim period in which the behaviors of the individual who come out of childhood are not clearly settled, giving her a character and enabling her to reach adulthood. In this transition period, the communication of the young person with the society, her psycho-social and socio-economic status, the place where she stays during education are very important for young people and play a big role in shaping their personality. This research was conducted in order to determine the healthy life behaviors of students and the factors affecting it. The study is a descriptive type of research and the universe of the study was made up of students studying at Hasan Kalyoncu University in the academic year 2013-2014 (1597) and a sample of 640 students who participated in the study. The data were collected using the questionnaire used in the “Youth Risk Behavior Survey” developed by the researchers (Socio-Demographic (25 questions), Risky health behaviors (59 questions), Health service use (6 questions) were used. The data; analyzed using frequency distributions and chi-square test. Results: 52.8% of the students participating in the research were female and 47.2% were male. While 41.2% of the students reside with their families during their education, the rate of students staying at home alone is 10.4%. The rate of students who evaluated their general health status as good is 44.3%. Conclusion: As a result of our study, it can be recommended to add healthy life lessons to the curriculum and organize courses and seminars on this subject in order to increase students' awareness of healthy life and to lead a healthier life in the future.Keywords
Healthy lifestyle behaviors, University Youth, Risky Health Behaviors

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri