GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ADOLESANLARDA PREMENSTRUAL SENDROM İLE YEME TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
(The Relationship between Premenstrual Syndrome Symptoms and Eating Attitudes in Adolescents )

Author : Tuba KOÇ ÖZKAN  Çiğdem ERDEMOĞLU, İpek TURAN, Semiha AYDIN ÖZKAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 142-151
Cite : Tuba KOÇ ÖZKAN Çiğdem ERDEMOĞLU, İpek TURAN, Semiha AYDIN ÖZKAN, (2022). ADOLESANLARDA PREMENSTRUAL SENDROM İLE YEME TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, p. 142-151. Doi: .
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, adolesanlarda premenstrual sendrom semptomları ile yeme tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: İlişki arayıcı araştırma tipinde yapılan bu çalışmada veriler 15-21 yaş arası 250 adolesandan elde edilmiştir. Veriler online anket formu aracılığı ile toplandı. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Premenstrual Sendrom Ölçeği ve Yeme Tutum Testi Kısa Formu kullanıldı. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ile Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırmada adölesanların PMS ölçeği toplam puan ortalaması 44.34±39.74, YTT toplam puan ortalaması 13.41±10.00 olduğu saptandı. Araştırmaya katılan adolesanların %79.6’ sın da Premenstrual sendrom semptomlarının pozitif olduğu, %20.4’ünün yeme tutum bozukluğu olduğu saptandı. Premenstrual sendrom semptomları pozitif olan adolesanların %23.1’ inde istatistiksel anlamlı olarak yeme tutum bozukluğu olduğu saptandı (X2=4.430, p=.035). Adölesanların premenstrual sendrom ölçeği puanı arttıkça yeme tutum testi puanının arttığı, aralarında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı zayıf bir ilişki olduğu saptandı (r=.181, p=.004). Sonuç: Araştırmada adölesanlarda premenstrual sendrom ile yeme tutumları arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu, Premenstrual sendrom semptomlarını deneyimleyen adolesanların %23.1’ inde yeme tutum bozukluğu olduğu belirlenmiştir. Beslenme alışkanlığının düzenlenmesi, Premenstrual sendrom semptomlarını deneyimleyen adölesanların yaşam kalitesini ve genel sağlığının yükseltilmesinde etkili olacaktır.Keywords
Adolesan, Yeme Tutumu, Premenstrual Sendrom

Abstract

The aim of this study is to determine the relationship between premenstrual syndrome symptoms and eating attitudes in adolescents. Materials and Methods: In this study, which was conducted in correlational research type, data were obtained from 250 adolescents between the ages of 15-21. Data were collected via an online questionnaire. Personal Information Form, Premenstrual Syndrome Scale and Eating Attitude Test Short Form were used as data collection tools. Descriptive statistics and Pearson correlation analysis were used to evaluate the research data.. Results: it was determined that the total mean score of the Premenstrual Syndrome scale of the adolescents was 44.34±39.74, and the mean total score of the EAT was 13.41±10.00. It was determined that 79.6% of the adolescents participating in the study had positive premenstrual syndrome symptoms, and 20.4% had an eating attitude disorder. Eating attitude disorder was found to be statistically significant in 23.1% of adolescents with positive premenstrual syndrome symptoms (X2=4.430, p=.035). It was determined that as the premenstrual syndrome scale score of the adolescents increased, the scores of the eating attitude test increased, and there was a weak positive correlation between them (r=.181, p=.004). Conclusion: In the study, it was determined that there is a weak positive relationship between premenstrual syndrome and eating attitudes in adolescents, and 23.1% of adolescents who experience premenstrual syndrome symptoms have eating attitude disorders. Regulation of eating habits will be effective in improving the quality of life and general health of adolescents who experience premenstrual syndrome symptoms.Keywords
Adolescent, Eating Attitude, Premenstrual Syndrome

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri