GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 Önleme, Tanıma ve Ev Yönetimi Öz Yeterlilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(COVID-19 Prevention, Recognition and Home Management Self-Efficacy Scale: A Validity and Reliability Study )

Author : Emine Serap ÇAĞAN  Ebru SOLMAZ, Aysun EKŞİOĞLU  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 130-141
Cite : Emine Serap ÇAĞAN Ebru SOLMAZ, Aysun EKŞİOĞLU, (2022). COVID-19 Önleme, Tanıma ve Ev Yönetimi Öz Yeterlilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, p. 130-141. Doi: .
    


Summary

Bu çalışma ile; COVID-19 önleme, tanıma ve ev yönetimi öz yeterlilik ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Metodolojik tipte yürütülen araştırmanın verileri, Haziran-Ağustos 2021 tarihleri arasında çevrimiçi anket yöntemi kullanılarak kartopu yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmada 216 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında birey tanıtım formu ve COVID-19 önleme, tanıma ve ev yönetimi öz yeterlilik ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin geçerliliğinin değerlendirilmesi amacıyla dil, içerik ve yordama geçerliliği yapılmıştır. Güvenirliliğin değerlendirilmesi için zamana karşı değişmezlik, cronbach alfa katsayısı ile madde toplam korelasyonu yapılmıştır. Ölçeğin cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı ölçek geneli için 0.90 hesaplanmış ve ölçeğin güvenilir olduğu bulunmuştur. Çalışmada ölçeğin kapsam geçerlilik indeksi için hesaplanan değer 0.92 olarak elde edilmiştir. Analiz sonucunda örneklem yeterliliği için ise Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi değerinin 0.868 olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin en düşük faktör yük değeri 0.457 en yüksek değeri ise 0.836 olarak saptanmıştır. Çalışma sonucunda ölçeğin Türk toplumunda kullanılabilecek, yüksek güvenilirlik ve geçerliliğe sahip uygulanabilir özellikte bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir.Keywords
COVID-19 , Öz Yeterlilik, Ölçek, Geçerlik, Güvenirlik

Abstract

With this work; It is aimed to conduct the Turkish validity and reliability study of the COVID-19 prevention, recognition and home management self-efficacy scale. The data of the research conducted in methodological type were collected by snowball method using online survey method between June and August 2021. In the research, 216 people were reached. Individual identification form and COVID-19 prevention, recognition and home management self-efficacy scale were used to collect data in the study. In order to evaluate the validity of the scale, language, content and predictive validity were performed. In order to evaluate the reliability, invariance over time, cronbach alpha coefficient and item total correlation were made. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the scale was calculated as 0.90 for the overall scale, and the scale was found to be reliable. In the study, the calculated value for the scope validity index of the scale was obtained as 0.92. As a result of the analysis, the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test value for sample adequacy was determined to be 0.868. The lowest factor load value of the scale was determined as 0.457 and the highest value as 0.836. As a result of the study, it was determined that the scale is an applicable measurement tool with high reliability and validity, which can be used in Turkish society.Keywords
COVID-19, Self-Efficacy, Scale, Validity, Reliability

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri