GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAŞLI BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE KIRILGANLIK DÜZEYLERİ
(PHYSİCAL ACTİVİTY AND FRAGİLİTY LEVELS İN ELDERLY İNDİVİDUALS )

Author : senem andı  Sümeyye AKÇOBAN, Serap GÜNGÖR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 8
Page : 105-113
Cite : senem andı Sümeyye AKÇOBAN, Serap GÜNGÖR, (2022). YAŞLI BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE KIRILGANLIK DÜZEYLERİ. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, p. 105-113. Doi: .
    


Summary

Bu çalışma, yaşlı bireylerin fiziksel aktivite ve kırılganlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte planlanan araştırma 4 Ekim 2021- 4 Aralık 2021 tarihleri arasında, 216 yaşlı birey ile tamamlandı. Veri toplama formu olarak “65 Yaş Üzeri Birey Tanıtıcı Bilgi Formu”. “Edmonton Kırılganlık Ölçeği” ve “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi” kullanıldı. Veriler yüz yüze görüşme ile toplandı. Veri analizi SPSS 25.0 paket programında yapıldı. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 değeri kabul edildi. Yaşlı bireylerin yaş ortalaması 71.56±6.10 yıl, %54.6’sı kadın, %72.2’si evli, %40.3’ü’ilkokul mezunu idi. Yaşlı bireylerin %42.1’inin kırılgan olmadığı, kırılganlık puan ortalamalarının 5.41±2.59 olduğu saptandı. Bireylerin Uluslararası Fiziksel Aktivite Anket Puan Ortalamasında %52.8’inin orta düzeyde fiziksel aktivite yaptığı, toplam fiziksel aktivite içinde en fazla yürüme aktivitesi yaptıkları tespit edildi. Ayrıca cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum ve kronik hastalığa sahip olma durumu ile kırılganlık arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Fiziksel aktivite düzeyi ve medeni durum, eğitim durumu ve aile fertleriyle yaşama durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi. Yaşlı bireylerin farklı düzeylerde olmak üzere kırılganlığa sahip olduğu ve orta seviyede fiziksel aktivite yaptıkları bulundu.Keywords
Geriatri, Fiziksel Aktivite, Kırılganlık, Yaşlı.

Abstract

This study was conducted to determine the physical activity and fragility levels of elderly individuals. This study was conducted between October 4, 2021, and December 4, 2021, with 216 elderly individuals in descriptive and cross-sectional type. "Individual Over 65 Descriptive Information Form", "Edmonton Vulnerability Scale" and "International Physical Activity Questionnaire" were used as data collection forms. Data were collected through face-to-face interview. Data analysis was done in SPSS 25.0 package program. A p<0.05 value was accepted for statistical significance. The mean age of the elderly individuals was 71.56±6.10 years, 54.6% were female, 72.2% were married, and 40.3% were primary school graduates. It was determined that 42.1% of the elderly individuals were not frail, and the mean frailty score was 5.41±2.59. It was determined that 52.8% of the individuals performed moderate physical activity in the International Physical Activity Questionnaire Average Scores, and they performed the most walking activity among the total physical activity. In addition, a statistically significant difference was found between gender, educational status, marital status, having a chronic disease, and frailty. A statistically significant difference was found between physical activity level and marital status, educational status and living with family members. Elderly individuals were found to have varying degrees of fragility and to do moderate physical activity.Keywords
Geriatrics, Physical Activity, Frailty, Elderly.

Advanced Search


Announcements

    Yayımcı

     

    EYLÜL SAYISI DOLDUĞU İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

     Address :
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri