GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF THE ANXIETY OF NURSING STUDENTS AT A FOUNDATION UNIVERSITY IN TURKEY
(TÜRKİYE’DE BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNDEKİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KAYGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ )

Author : Erhan ELMAOĞLU  Adnan Batuhan COŞKUN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 4
Page : 41-56
Cite : Erhan ELMAOĞLU Adnan Batuhan COŞKUN , (2021). EVALUATION OF THE ANXIETY OF NURSING STUDENTS AT A FOUNDATION UNIVERSITY IN TURKEY. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 4, p. 41-56. Doi: 10.xx/ejons.39.
    


Summary

Aim: This study was conducted to evaluate the occupational anxiety of students studying in the classes of the nursing department. Method: In the present study, a survey method was used, and the study was designed in a descriptive and cross-sectional model. The population of the study consists of students studying in the 1st and 4th-grades of a foundation university’s nursing department in the 2019-2020 academic year. In consequence of stratified and cluster sampling, 153 students were included in the sample, and the data of 125 students who agreed to participate in the study were evaluated. Study data “Socio-demographic questionnaire” and “State-Trait Anxiety Inventory” were designed as web-based, and transferred to the sample group via the social media they prefer. Results: According to the data obtained, 38.7% of 1st-grade students and 57.1% of 4th-grade students think that the respect and perception of the society for the profession are media, and 51.6% of 1st-grade students and 54% of 4th-grade students like their profession. The students mostly stated that they were anxious, and 1st-grade students stated that they were most anxious due to violence and difficulties of the profession, and senior students mostly stated that they were anxious about the difficulties of the profession and the possibility of not being appointed. When the State-Trait Anxiety Scale scores are examined, the anxiety of the 1st-grade students was higher than the 4th-grade students, and a significant difference was determined. Conclusion: The occupational anxiety of the students of the nursing department is at a high level, and the occupational anxiety of the students who have just started vocational education is higher than the seniors. Educators should be aware of the occupational anxiety of students and the level of anxiety according to the class, and nursing education programs and the teaching-learning process should be arranged in a way to help reduce professional anxiety.Keywords
Nursing Student, Anxıety, University, Education

Abstract

Amaç: Bu araştırma hemşirelik bölümü sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin meslek kaygısının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel modelde tasarlanmış ve anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bir vakıf üniversitesi hemşirelik bölümünde öğrenim gören 1. ve 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Tabakalı ve küme örnekleme sonucunda 153 öğrenci örnekleme dahil edilmiş olup, araştırmaya katılmayı kabul eden 125 öğrenci verileri değerlendirilmiştir. Araştırma verileri “Sosyo-demografik Soru Formu” ve “Durumluk Sürekli Kaygı Ölçeği” web tabanlı olarak tasarlanmış, örneklem grubuna tercih ettikleri sosyal medya aracılığı ile iletilmiştir. Bulgular: Elde edilen verilere göre 1.sınıf öğrencilerinin %38,7’si, 4.sınıf öğrencilerinin %57,1’i toplumun mesleğe saygısının ve algısı orta düzeyde, 1.sınıf öğrencilerinin %51,6’sı, 4. Sınıf öğrencilerinin %54’ü mesleğini sevmektedir. Öğrenciler çoğunlukla orta düzeyde kaygı yaşadıklarını, 1.sınıf öğrencileri en çok şiddet olayları ve mesleğin zorluklarından, son sınıf öğrencileri ise en çok mesleğin zorlukları ve atanamama ihtimallerinden dolayı kaygı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Durumluluk Sürekli Kaygı Ölçeği puanları incelendiğinde ise 1. sınıf öğrencilerinin kaygıları, 4. Sınıf öğrencilerinden daha yüksek olup anlamlı farklılık belirlenmiştir. Sonuç: Hemşirelik bölümü öğrencilerinin mesleki kaygıları yüksek düzeyde olup, mesleki eğitime yeni başlayan öğrencilerin mesleki kaygıları son sınıflara göre daha yüksek düzeydedir. ve eğitimcileri öğrencilerin mesleki kaygılarının ve sınıfa göre kaygı düzeyinin farkındalığı ile hemşirelik eğitim programlarının ve öğretme-öğrenme sürecinin mesleki kaygının azalmasına yardımcı olacak biçimde düzenlenmelidir.Keywords
Hemşirelik Öğrencisi, Anksiyete, Üniversite, Eğitim

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri