GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CORONAVIRUS ANXIETY OF BREASTFEEDING MOTHERS AND THEIR BREASTFEEDING SELF-EFFICACY
(EMZİREN ANNELERİN KORONAVİRÜSANKSİYETESİ VE EMZİRME ÖZ-YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ )

Author : Neşe ATAMAN BOR  Nuriye Nesrin İPEKÇİ & Melek ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 4
Page : 70-86
Cite : Neşe ATAMAN BOR Nuriye Nesrin İPEKÇİ & Melek ÖZTÜRK, (2021). AN ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CORONAVIRUS ANXIETY OF BREASTFEEDING MOTHERS AND THEIR BREASTFEEDING SELF-EFFICACY. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 4, p. 70-86. Doi: 10.xx/ejons.42.
    


Summary

Declared a pandemic all over the world, COVID-19 is an important public health problem. During this time, it is important for breastfeeding mothers to feed their babies with breast milk. The effect of the infection on pregnant women and the fetus is not known completely, and there is not sufficient data about the breastfeeding period. The study aims to assess the relationship between coronavirus anxiety of mothers breastfeeding their babies and their breastfeeding self-efficacy. The study did not employ any sampling methods. 432 mothers appropriate to the study criteria, who were reached online between January 2021 and March 2021, who agreed to participate in the study, and who had 0-6-month-old breastfeeding babies were included in the study. The study data was collected using the Introductory Information Form, the Coronavirus Anxiety Scale (CAS), and the Breastfeeding Self-Efficacy Scale (BSES). SPSS 22.0 package program was used in data analysis. The mean age of participating mothers was 27,18±5,44.According to the analysis results, there was a statistically significant relationship between age, educational status, income level, and breastfeeding with only breast milk, and BSES. There was also a statistically significant relationship between educational status, month interval of the baby, planned pregnancy, and impregnation from treatment, and the CAS (p <0.05). In addition, a significant relationship was revealed between the first breastfeeding time of the participants, the frequency of breastfeeding during the day, having problems with breastfeeding, anxiety about infecting the milk, having COVID-19 and breastfeeding status during this period, and BSES (p <0.05). The study findings revealed that there was a statistically significant relationship between CAS and having breastfeeding problems, fear of getting the virus, having COVID-19, and need for psychological support during the pandemic (p <0.05). In the study that determined a significant negative relationship between BSES and CAS (r:-0.134, p=0.005), mothers did not breastfeed their babies at the expected level for the first six months, and mothers who had covid-19 experienced uncertainties regarding the disease passing to the breast milk.Keywords
Keywords: anxiety, breastfeeding, COVID-19, self-efficacy.

Abstract

Tüm dünyada pandemi olarak ilan edilen COVİD-19 önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu süreçte emziren annelerin bebeklerini anne sütü ile beslemeleri önemlidir. Enfeksiyonun gebeler ve fetüse olan etkileri tam olarak bilinmemekte ve emzirme dönemi hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Çalışmada bebeğini emziren annelerin koronavirüs anksiyetesi ile emzirme öz-yeterliliği arasındaki ilişkiyi değerlendirme amaçlanmıştır. Çalışmada örnekleme yöntemine gidilmemiş olup, Ocak– Mart 2021 tarihler arasında online olarak ulaşılan araştırmaya katılmayı kabul eden ve araştırma kriterlerine uygun 0-6 aylık bebeği olup emziren 432 anne çalışma kapsamına alındı. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu, Koronavirüs Anksiyete Ölçeği (KAÖ), Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği (EÖYÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde SPSS 22,0 paket programı kullanıldı. Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 27,18±5,44’tür. Analiz sonuçlarına göre; yaş, eğitim durumu, gelir durumu ve sadece anne sütüyle emzirme ile Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği arasında; eğitim durumu, bebeğin ay aralığı, planlı gebelik ve gebeliğin tedavi sonucu oluşması ile KAÖ arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,05). Yine katılımcıların bebeğini ilk emzirme zamanı, gün içinde emzirme sıklığı, emzirmede sorun yaşama, virüsün süte geçme endişesi, covid geçirme ve bu süreçte emzirme durumu ile Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Emzirmede sorun yaşama, virüse yakalanma korkusu, kovid geçirme ve pandemi sürecinde psikolojik destek ihtiyacı ile Koronavirüs Anksiyete Ölçeği arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,05). Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği ile Koronavirüs Anksiyete Ölçeği arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu elde edilen çalışmada (r:-0.134, p=0.005) annelerin ilk 6 ay bebeklerini emzirmeleri istendik düzeyde olmadığı ve covid-19 geçiren annelerin hastalığın anne sütü ile geçme konusunda belirsizlikler yaşadığı belirlendi.Keywords
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Emzirme, COVİD-19, Öz-yeterlilik.

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri