GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE AND PLATELET/LYMPHOCYTE RATIO IN PATIENTS WITH CELIAC
(ÇÖLYAK HASTALARINDA NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANI )

Author : Kamile YUCEL  & Bilal TOKA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 70-79
Cite : Kamile YUCEL & Bilal TOKA, (2021). NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE AND PLATELET/LYMPHOCYTE RATIO IN PATIENTS WITH CELIAC. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 5, p. 70-79. Doi: .
    


Summary

Background and Aim: Celiac disease is a chronic inflammatory small intestine enteropathy triggered by dietary gluten in people with genetic predisposition. In this study; It was aimed to reveal the relationship between neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio and celiac disease, which is a systemic inflammatory disease, and to compare these values with Marsh score. Materials and Methods: 132 patients diagnosed with celiac disease and 55 healthy controls were included in the study. The results of the patients and the control group were scanned retrospectively from the hospital automation system and patient files, and statistical analysis was performed. In addition, the data obtained with the march scores in the pathology reports of the previous biopsies were compared. Results: While 60.0% of celiac patients had low iron, 63.3% ferritin, 78.0% vitamin D, 30.0% folate, 51.8% iron binding was found to be high. Neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio were significantly higher in the patient group compared to the control group (p: 0.000, p: 0.002, respectively). In the ROC analysis, the area under the curve was 0.708 for HGB, 0.687 for PLT, 0.674 for RDW, 0.606 for neutrophil, 0.706 for neutrophil-lymphocyte ratio, and 0.644 for platelet-lymphocyte ratio. Conclusion: In conclusion, neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio are widely used cheap tests that can be calculated by complete blood count. Both the neutrophil-lymphocyte ratio and the platelet-lymphocyte ratio can be used in celiac disease as an important measure of systemic inflammation.Keywords
Celiac disease, Neutrophil lymphocyte ratio, Platelet lymphocyte ratio, ROC

Abstract

Giriş ve Amaç: Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı olan kişilerde, diyetle alınan glutenin tetiklediği kronik inflamatuar ince bağırsak enteropatisidir. Bu çalışmada; nötrofil-lenfosit oranı ve platelet-lenfosit oranı ile sistemik inflamatuar bir hastalık olan çölyak hastalığı arasındaki ilişkinin ortaya konulması ve bu değerlerin Marsh skoru ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya çölyak tanısı konulan 132 hasta ve sağlıklı 55 kontrol dahil edildi. Hastaların ve kontrol gurubunun sonuçları, hastane otomasyon sistemi ve hasta dosyalarından retrospektif olarak taranarak kaydedildi ve istatistiksel analizi yapıldı. Ayrıca daha önce yapılan biyopsilerin patoloji raporlarında yer alan march skorları ile elde edilen veriler karşılaştırıldı. Bulgular: Çölyak hastalarının %60.0’ında demir, %63.3’ünde ferritin, %78.0’ınde D vitamini, %30.0’ında folat düşük bulunurken, %51.8’inde demir bağlama yüksek bulundu. Hasta gurubunda nötrofil-lenfosit oranı ve platelet-lenfosit oranı kontrol gurubuna göre anlamlı yüksek bulundu (sırasıyla, p:0.000, p:0.002). Yapılan ROC analizinde eğri altı alan HGB için 0.708, PLT için 0.687, RDW için 0.674, nötrofil için 0.606, nötrofil-lenfosit oranı için 0.706, platelet-lenfosit oranı için 0.644 olarak bulundu. Sonuç: Sonuç olarak nötrofil-lenfosit oranı ve platelet-lenfosit oranı tam kan sayımı ile hesaplanabilen ve yaygın olarak kullanılan ucuz testlerdir. Hem nötrofil-lenfosit oranı hem de platelet-lenfosit oranı sistemik inflamasyonun önemli bir ölçüsü olarak çölyak hastalığında kullanılabilir.Keywords
Çölyak hastalığı, Nötrofil lenfosit oranı, Platelet lenfosit oranı, ROC

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri