GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF THE USE OF THE OMAHA SYSTEM IN THE CARE OF THE ELDERLY LIVING IN A NURSING HOME: DOCUMENT ANALYSIS
(BİR HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN BAKIMINDA OMAHA SİSTEMİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DOKÜMAN ANALİZİ )

Author : Melike YALÇIN GÜRSOY    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 99-106
Cite : Melike YALÇIN GÜRSOY , (2021). EVALUATION OF THE USE OF THE OMAHA SYSTEM IN THE CARE OF THE ELDERLY LIVING IN A NURSING HOME: DOCUMENT ANALYSIS. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 5, p. 99-106. Doi: .
    


Summary

Aim: The aim of this study is to evaluate the use of the Omaha system in the care of the elderly living in a nursing home. Method: The data of the study were compiled from the care plans prepared by 60 students in line with the Omaha System for 60 elderly people within the scope of public health nursing course nursing home practices. The data drawn from the care plans were analyzed using the SPSS 16 program. Descriptive statistics and paired sample t-test were used to evaluate the data. Permission was obtained from the institution and the elderly before the application. Results: It was determined that a total of 1118 nursing diagnoses were made by the nursing students, 42.4% in the physiological, 28.9% in the psychosocial, 21.7% in the health behaviors and 7% in the environmental field. In the environmental area, income (29.5%) and housing (28.2%); emotional balance in the psychosocial domain (26.9%) and social relations (17.6%); neuromusculoskeletal functions (21.5%) and cognitive status (11.8%) in the physiological domain; In the field of health behaviors, nutrition (25.9%) and sleep-rest (20.5%) were the most commonly used areas of disability. It was also seen that 6587 nursing interventions were planned for the identified diagnoses, but 3967 of them were carried out. It was determined that 54.9% of the interventions were in the categories of health education, guidance and counseling, 37.3% in the follow-up, 4.3% in the case management and 3.5% in the treatment procedure categories. When interventions were evaluated by comparing the first and last follow-up scores separately in the Problem Assessment Scale (PBL) knowledge, behavior and status categories, a statistically significant increase was found in general (p<0.05). Conclusion: It was determined that the students made nursing diagnoses in physiological, psychosocial, health behaviors and environmental areas, respectively, and that the students did not implement about half of the interventions they planned. The results of nursing students' care for the elderly in line with the Omaha System were found to be effectiveKeywords
Omaha System, Elderly, Nursing Home, Public Health Nursing, Practice

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir huzurevinde yaşayan yaşlıların bakımında Omaha Sistemi kullanımının değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışmanın verileri, halk sağlığı hemşireliği dersi huzurevi uygulamaları kapsamında 60 öğrencinin, 60 yaşlıya yönelik Omaha Sistemi doğrultusunda hazırladıkları bakım planlarından derlendi. Bakım planlarından çekilen veriler SPSS 16 programı kullanılarak analiz edildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve paired sample t testi kullanıldı. Bulgular: Hemşirelik öğrencileri tarafından %42,4’i fizyolojik, %28,9’u psikososyal, %21,7’si sağlık davranışları ve %7’si çevresel alanda olmak üzere toplam 1118 hemşirelik tanısı konulduğu belirlendi. Çevresel alanda gelir (%29,5) ve konut (%28,2); psikososyal alanda duygusal denge (%26,9) ve sosyal ilişkiler (%17,6); fizyolojik alanda sinir-kas iskelet fonksiyonları (%21,5) ve bilişsel durum (%11,8); sağlık davranışları alanında ise beslenme (%25,9) ve uyku-dinlenme (%20,5) en yaygın kullanılan yetersizlik alanları idi. Ayrıca belirlenen tanılara yönelik 6587 hemşirelik girişiminin planlandığı, ancak bunlardan 3967’sinin gerçekleştirildiği görüldü. Gerçekleştirilen girişimlerin %54,9’unun sağlık eğitimi rehberlik ve danışmanlık, %37,3’ünün izlem, %4,3’ünün vaka yönetimi ve %3,5’inin tedavi işlem kategorilerinde olduğu belirlendi. Girişimler, Problem Değerlendirme Ölçeği (PDÖ) bilgi, davranış ve durum kategorilerinde ayrı ayrı ilk ve son izlem puanları karşılaştırılarak değerlendirildiğinde genel olarak istatistiksel anlamlı bir artış saptandı (p<0.05). Sonuç: Öğrencilerin sırasıyla en sık fizyolojik, psikososyal, sağlık davranışları ve çevresel alanlarda hemşirelik tanıları koydukları, ayrıca öğrencilerin planladıkları girişimlerin yaklaşık yarısını uygulamadıkları görüldü. Hemşirelik öğrencilerinin yaşlılara yönelik Omaha Sistemi doğrultusunda verdikleri bakımın sonuçları etkili bulundu.Keywords
Omaha Sistemi, Yaşlı, Huzurevi, Halk Sağlığı Hemşireliği, Uygulama

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri