GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi ISSN: 2757-6221

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF COGNITIVE STATE ON THE MANAGEMENT OF DIABETES AND THE QUALITY OF LIFE IN DIABETIC OLD PATIENTS
(DIYABETLİ YAŞLILARDA BİLİŞSEL DURUMUN DİYABET YÖNETİMİ VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ )

Author : Saadet CAN ÇİÇEK  & Duygu KES & Nurse Satı CAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 5
Page : 107-118
Cite : Saadet CAN ÇİÇEK & Duygu KES & Nurse Satı CAN, (2021). THE EFFECT OF COGNITIVE STATE ON THE MANAGEMENT OF DIABETES AND THE QUALITY OF LIFE IN DIABETIC OLD PATIENTS. GÖBEKLİTEPE Sağlık Bilimleri Dergisi, 5, p. 107-118. Doi: .
    


Summary

Objective: This study aims to identify the effect of cognitive state on the management of diabetes and the quality of life in diabetic old patients. Materials and Methods: The research was designed as a cross-sectional study, and its population was comprised of diabetic old patients who were admitted to the Diabetes Training Center of a public hospital in Turkey from May 2018 to October 2018, and the research sample was composed of 120 diabetic old patients who satisfied the criteria for being included in the research. The research data were collected by using the Patient Information Form, the Mini-Mental State Exam, the Summary of Diabetes Self-Care Activities Questionnaire, and the Ferrans and Powers Quality of Life Index/Diabetes Version-III. The collected data were analyzed by using the descriptive statistical methods, independent samples t-test, Mann-Whitney U test, Pearson correlation coefficient, and the chi-squared test, and the statistical significance was identified if the p-value was (p<0.05). Results: It was found that 40% of the participants had cognitive disorders, and cognitive disorder was more prevalent among the female participants (64.6%) and the participants who were elementary school graduates (53.0%). The participants with good cognitive states obtained a higher mean score from the Foot Care sub-scale of the Summary of Diabetes Self-Care Activities Questionnaire (3.97±2.89 points). The participants with cognitive disorder obtained higher median scores from the Social and Economic sub-scale (70.3 points) and Psychological/Spiritual sub-scale (8.39 points) of the Quality of Life Index. It was identified that the scores obtained by the participants from the Summary of Diabetes Self-Care Activities Questionnaire and Mini-Mental State Exam had a positive weak linear relationship, and as the patients had a better cognitive state, they performed more self-care activities for diabetes (p<0.05). Conclusion: The cognitive disorder identified in nearly half of the participants has statistically significant relationships with the participants’ gender, education level, and social and economic domain and psychological/spiritual domain of the quality of the participants’ lives.Keywords
Diabetic old patient, cognitive state, management of diabetes, quality of life

Abstract

Amaç: Çalışmanın amacı diyabetli yaşlılarda bilişsel durumun diyabet yönetimi ve yaşam kalitesine etkisini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte gerçekleştirilen araştırmanın evrenini Mayıs-Ekim 2018 tarihleri arasında bir kamu hastanesinin Diyabet Eğitim Birimi'ne başvuran diyabetli yaşlılar, örneklemini ise araştırmanın dahil edilme kriterlerini karşılayan 120 diyabetli yaşlı oluşturdu. Veriler Tanıtım Formu, Mini Mental Test, Diyabet Öz-bakım Aktiviteleri Anketi, Ferrans ve Powers Yaşam Kalitesi Endeksi Diabet Version-III (QLI) kullanılarak toplandı. Veriler skewness ve kurtosis katsayıları, tanımlayıcı istatistiksel metodlar, Independent Sample t test, Mann-Whitney U testi, Pearson korelasyon katsayısı ve Ki-kare testi ile p<0.05 anlamlılık düzeyinde incelendi. Bulgular: Katılımcıların %40’ında bilişsel bozukluk belirlendi, bilişsel bozukluk kadınlarda (%64.6) ve ilkokul mezunlarında (%53.0) yüksekti. Diyabet öz bakım aktiviteleri (DÖAÖ) ayak bakımı alt boyutu puanı ortalaması bilişsel durumu iyi olanlarda (3.97±2.89) daha yüksekti. Yaşam kalitesi ölçeği sosyal ve ekonomik durum (70.3) ile fizyolojik ve manevi durum (8.39) puan ortancaları bilişsel bozukluğu olanlarda daha yüksekti. DÖAÖ ile Mini Mental Test puanları arasında aynı yönlü, düşük düzeyde doğrusal yönde ilişki olduğu, bilişsel iyi olma durumu arttıkça diyabet öz bakım aktivitelerinin arttığı belirlendi (p<0.05). Sonuç: Katılımcıların yarısına yakınında belirlenen bilişsel bozukluk cinsiyet, eğitim düzeyi, yaşam kalitesi alt boyutlarından sosyal ve ekonomik durum ile fizyolojik ve manevi durumunu etkilemekte, bilişsel iyi olma puan ortalaması arttıkça diyabet öz bakım aktiviteleri puan ortalaması artmaktadır.Keywords
Diyabetli yaşlı, bilişsel durum, diyabet yönetimi, yaşam kalitesi

Advanced Search


Announcements


Address :YAYINCI: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği
Telephone : Fax :
Email :gobeklitepejournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri