THE RELATIONSHIP BETWEEN CAREGIVER BURDENS AND SOCIAL SUPPORT PERCEPTIONS OF THOSE WHO PROVIDE HOME CARE TO DISABLED CHILDREN

Caregivers' burden of care and perception of social support


Abstract views: 412 / PDF downloads: 202

Authors

DOI:

https://doi.org/10.55433/gsbd/193.

Keywords:

Caregivers, Caregiver Burden, Perceived Social Support

Abstract

The aim of the study is to examine the relationship between caregiving burdens and social support perceptions of those who care for the disabled child at home. The study was carried between 01-13 November 2022 in four special education and rehabilitation centers. The sample of the descriptive study consisted of 442 caregivers. Caregiving burden scale, multidimensional perceived social support scale, survey form were used to collect data. In the analysis of the data, independent groups t test, analysis of variance, and correlation analysis were performed.  Face-to-face interview method was used in data collection. Permission was obtained from the University ethics committee, institutions and participants for the study. 71.7% of the individuals participating in the study are women, 22.4% are secondary school graduates, 6.8% are single, and 44.8% of them have income equal to their expenses. A negative correlation was found between the caregiving burden of the participants and their perceived social support levels (r= -.094, p= .048).  To reduce the caregiving burden of caregivers of children with disabilities. It is thought that the planning of trainings will increase awareness. Planning meetings where caregivers of children with disabilities are brought together for their socialization can provide support in solving problems that may arise.

References

Karadağ, G. (2009). Engelli çocuğa sahip annelerin yaşadıkları güçlükler ile aileden algıladıkları sosyal destek ve umutsuzluk düzeyleri. TAF Prevention Medicine Bulletin, 8(4), 315-322.

Yıldırım, S., Engin, E., & Başkaya, V.A. (2013). İnme hastalarının bakıcılarının yükü ve yükü etkileyen faktör. Nöropsikiyatri Arşivleri, 50, 169-74.

Da Costa, I.G.R., Brugnaro, B.H., Lima, C.R.G., Kraus de Camargo, O., Fumincelli, L., Pavão, S.L., & Rocha, N.A.C.F. (2023). Perceived social support and quality of life of children with and without developmental disabilities and their caregivers during the covıd-19 pandemic in Brazil: A cross-sectional study. International Journal of Environmental Research Public Health, 20, 4449.

Allender, J.A., & Spradley, B.W. (2001). Clients in home health, hospice, and long-term settings.Community Health Nursing Concepsts and Practice, 5, 739–753.

Gitterman, A. (2014). Handbook of social work practice with vulnerable and resilient populations. Columbia University Press, New York.

Ören, B., & Aydın, R. (2020). Engelli çocuğa sahip ebeveynlerde bakım veren yükü ve depresyon durumlarının incelenmesi. CBU-SBED, 7(3), 302-309.

İnci, F.H., & Erdem, M. (2008). Bakım verme yükü ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(4), 85-95.

Toseland, R.W., Smith, G., & Mccallion, P. (2001). Family caregivers of the frail elderly, handbook of social work practice with vulnerable and resilient populations, (Gitterman, A. Editor). Columbia University Press.

Üstün, K., Kıvrak, K., Körtelli, O.S., Bingölbali, Ö., Taşakaya, C., & Sarı, Z. (2022). Engelli çocuğa sahip ebeveynlerin bakım yükü ve fiziksel aktivite seviyesi arasındaki ilişkinin araştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6(3), 488-498.

Sivrikaya, T., & Çiftçi Tekinarslan, İ. (2013). Zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip annelerde stres, sosyal destek ve aile yükü. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 14(2), 17-29.

Damiani, V.B. (1999). Responsibility and adjustment in siblings of children with disabilities: Update and review, Families in Society.

Özşenol, E., Işıkhan, F., Ünay, V., Aydın, B., Akın, H.İ., & Gökçay, R., (2003). Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 45(2), 156-164.

Arai, Y., Kumamoto, K., Washio, M., Ueda, T., Miura, H., Kudo, K. (2004). Factors related to feelings of burden among caregivers looking after impaired elderly in Japan under the longterm care insurance system. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 58, 396-402.

Qureshi, H., Patmore, C., Nicholas, E., & Bamford, C. (2000). Outcomes in community care practice. Overview: outcomes of social care for older people and caregivers. York, The University of York.

Yu, Y., Hu, J., Efird, J.T., & McCoy, T.P. (2013). Social support, coping strategies and health-related quality of life among primary caregivers of stroke survivors in China. Journal of Clinical Nursing, 22(15-16), 2160-71.

Eker, D., Arkar, H., & Yaldiz, H. (2001). Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği’nin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1), 17-25.

Ersoy, Ö., & Çürük, N. (2009). Özel gereksinimli çocuğa sahip annelerde sosyal desteğin önemi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 17(17), 104-110.

Shi, L., Zhang, H., Yang, H., Wu, D., Li, X., Zhang, Y., Chen, X., & Wang, M. (2020). Social support and loneliness among chinese caregivers of children with chronic kidney disease during the COVID-19 pandemic: a propensity score matching analysis. Frontiers in Pediatrics, 8, 570535.

Wang, Z. (2020). Research on the dilemma of family caregivers of children with ıntellectual disabilities from the perspective of social support [Master]: University of Jinan (2020).

Xiong, N., Li, Y., & Yu, Y. (2010). Three years follow-up and investigation of rehabilitation conditions of children with autism. Chinese Journal of Rehabilitation Medicine, 25, 670–3.

Carlson, J.M., & Miller, P.A. (2017). Family burden, child disability, and the adjustment of mothers caring for children with epilepsy: role of social support and coping. Epilepsy Behav., 68, 168–73.

Del-Pino-Casado, R., Frías-Osuna, A., Palomino-Moral, P.A., Ruzafa-Martínez, M., & Ramos-Morcillo, A.J. (2018). Social support and subjective burden in caregivers of adults and older adults: a meta-analysis. PloS one, 13(1),1-18.

Yılmaz, B.E., & Ata, E.E. (2017). Nörolojik hastalığı olan bireylerin bakım vericilerinin bakım veren yükü ile stresle başa çıkma biçimleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 8(3),145-9.

Lee, J.E., Shin, D.W., Cho, J., Yong, H.K., Kim, S.Y., & Yoo, S.H. (2015). Caregiver burden, patients’ self-perceived burden, an preference for palliative care among cancer patients and caregivers. Psycho-Oncology, Published online in Wiley Online Library.

Özdemir, F.K., Şahin, Z.A., & Küçük, D. (2009). Kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi, 26, 153-158.

Karahan, A.Y., & İslam, S. (2013). Fiziksel engelli çocuk ve yaşlı hastalara bakım verme yükü üzerine bir karşılaştırma çalışması. MÜSBED, 3(Suppl. 1), 1-7.

Tuncay, F.Ö., Mollaoğlu, M., & Fertelli, T.K. (2015). Kronik hastalığı olan bireye bakım verenlerde bakım yükü ve sosyal destek düzeyi. Literatür Sempozyum, 8, 5-10.

Alahan, N. A., Aylaz, R., & Yetiş, G. (2015). Kronik hastalığı olan çocuğa sahip ebeveynlerin bakım verme yükü. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 1-5.

Etters, L., Goodall, D., & Harrison, B.E. (2008). Caregiver burden among dementia patient caregivers: a review of the literatüre, Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 20(8), 423-8.

Türe, E., Akin, H. F., & Aydin, A. (2018). Kronik hasta çocuklara bakım verenlerin bakım verme yükünün değerlendirilmesi. Bozok Medical Journal, 8(03), 46-53.

Coşkun, Y., & Akkaş, G. (2009). Engelli çocuğu olan annelerin sürekli kaygı düzeyleri ile sosyal destek algıları arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10(1), 213-227.

Ulusoy, S., Cantürk, G., Çelik, Z., Mutlu, S., Cantürk Kaya, C., Terzioğlu, M., & Yavuz, K.F. (2021). Engelli çocukların bakım verenlerinde başa çıkma tutumları ve depresif belirti düzeylerinin bakım yükü ile ilişkisi. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 10(1), 1-11.

Kırbaş, Z. Ö., & Özkan, H. (2013). Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 3(3), 171-180.

Erhan, G.G. (2005). Zihinsel engelli çocuğu olan annelerin umutsuzluk, karamsarlık, sosyal destek algılarının ve gelecek planlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Görgü, E. (2005). 3-7 yaş arası otistik çoçuğa sahip olan annelerin algıladıkları sosyal destek düzeyleri ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Deveci, M., & Ahmetoğlu, E. (2018). Zihin engelli çocuğu olan ailelerin algıladıkları sosyal destek düzeyinin incelenmesi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 04(02), 123-131.

Güre, M. D. P., & Cemre, P. (2021). Nadir hastalığı olan çocukların ailelerinde bakım yükünün incelenmesi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 15(2), 269-277.

Tayaz, E., & Koç, A. (2018). Engelli bireye bakım verenlerde algılanan bakım yükü ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Medical Journal of Bakirkoy, 14(1), 44-52.

Han, R. (2003). Korean mothers’ psyhosocial adjustment to their children’s cancer. Journal of Advanced Nursing, 44, 499-506.

Sawyer, M.G., Antoniou, G., Toogood, I., Rice, M., & Baghurst, P. (1993). A prospective study of psychological adjustment of parents and families of children with cancer. Journal of Pediatrics and Child Health, 29, 352-356.

Gönültaş, N. (2017). Zihinsel ve fiziksel engelli çocuğa sahip ebeveynlerde algılanan sosyal destek ile bakım verme yükü arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans Tezi, T.C. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı, İstanbul

Published

2023-09-20 — Updated on 2024-07-02

Versions

How to Cite

ERSİN, F., DİNCER, S., & ATÇI KOYUNCU, A. (2024). THE RELATIONSHIP BETWEEN CAREGIVER BURDENS AND SOCIAL SUPPORT PERCEPTIONS OF THOSE WHO PROVIDE HOME CARE TO DISABLED CHILDREN: Caregivers’ burden of care and perception of social support. Göbeklitepe Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(13). https://doi.org/10.55433/gsbd/193. (Original work published September 20, 2023)

Issue

Section

Articles